Działalność

IF

 

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?

 

 

 

 

W ramach naszej działalności funkcjonuje kilka instytucji, mających na celu zapewnienie wsparcia osobom potrzebujących pomocy.

W miejscowości Staniątki, prowadzimy Centrum Rozwoju Seniorów, gdzie funkcjonują dwa domy pobytu (dziennego i całodobowego) świadczące szereg istotnych usług takich jak m.in. rehabilitacja, szeroki wachlarz warsztatów, możliwość uzyskania pomocy różnego rodzaju specjalistów. Wszystko to skupia się w budynku pod numerem 287 w miejscowości Staniątki.

Ponadto od roku 2014 Stowarzyszenie efektywnie realizuje zadania związane z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który z roku na rok pomaga coraz to większej liczbie osób, zapewniając im systematycznie możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych.

 

Ośrodek Wsparcia Seniorów w Integracji z Młodzieżą działa w gminie Niepołomice również od 2014 roku.

Ideą istnienia ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowych działań adresowanych do środowiska seniorów i młodzieży z akcentem na integrację międzypokoleniową i wymianę doświadczeń pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą.

Ośrodek działa na terenie gminy w trzech miejscowościach; Woli Zabierzowskiej, Zabierzowie Bocheńskim i Zakrzowie.

Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych .

 

 

Program Dożywiania
 arton61Jakie są cele naszej działalności?

 

1. Pomoc rzeczowa i finansowa dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej.

2. Zapobieganie zjawisku niedożywienia dzieci i osób dorosłych, które nie są w stanie
samodzielnie zapewnić sobie wystarczająca ilość żywności.

3. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

4. Pomoc osobom starszym, chorym, cierpiącym i niepełnosprawnym, jak również
pomoc ich rodzinom.

5. Pomoc osobom/rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie.

6. Promowanie i inicjowanie działań o charakterze wolontarystycznym,
charytatywnych oraz pomocowych.

7. Wyrównywanie szans osób i rodzin żyjących w biedzie, o niskim statusie
społecznym i materialnym.

8. Edukacja i podnoszenie świadomości społecznej osób i rodzin o niskim statusie
społecznym i materialnym.

9. Działalność charytatywna.

10. Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy.

11. Wspomaganie i promocja wspólnot i społeczności lokalnych , w tym
koordynowanie ich działań.

12. Inicjowanie społeczności lokalnej do działalności charytatywnej oraz
wolontariatu.

13. Upowszechnianie i promocja równouprawnienia oraz zakazu dyskryminacji.

14. Działania na rzecz rodziny, ochrony macierzyństwa oraz rodzicielstwa.

15. Działalność na rzecz rozwoju świadomości społecznej, zapobiegania patologiom
społecznym i uzależnieniom.