Zasady ustalania odpłatności oraz ubiegania się o miejsce w DPS

Zasady ubiegania się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej

          Rozpoczynając starania o miejsce w DPS w pierwszej kolejności musimy zapoznać się z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którymi to osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

           Oznacza to konieczność rozeznania się w istniejących możliwościach wyboru placówki. Pamiętajmy, że Dom Pomocy Społecznej ma stać się naszym nowym miejsce zamieszkania. Jeśli to możliwe, zaczerpnijmy opinii innych.  Chęć zmiany już raz wybranego ośrodka wsparcia niesie ze sobą szereg utrudnień administracyjnych. 

           Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej  wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, a zatem właściwą jest gmina na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

          Osoba zainteresowane winna zatem zgłosić się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o skierowanie do domu. Pierwszym krokiem czynionym przez ośrodek, jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego, wywiadu środowiskowego mającego na celu ustalenie stanu faktycznego oraz rozpoznanie realnych potrzeb osoby chcącej na stałe zamieszkać w DPS.

          Konieczna do uzyskania jest także opinia OPS dotycząca stopnia sprawności osoby starającej się o miejsce w domu. Dokumenty opiniuje powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który określa również typ domu, do którego skierowanie powinno nastąpić.

          Oczywiście, wszystkie te sprawy może załatwiać członek rodziny osoby zainteresowanej, a w przypadku ubezwłasnowolnienia nie jest konieczna zgoda osoby, dla której miejsca szukamy. W przypadku osoby samotnej, całą procedurę przeprowadza często pracownik socjalny. Do dokumentacji wstępnej należy także oświadczenie o wysokości dochodów osoby starającej się o pobyt (lub decyzja ZUS) oraz zgoda samej osoby zainteresowanej na potrącanie opłaty za pobyt.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Zasady ustalania odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

W chwili obecnej  mieszkaniec domu pomocy społecznej ponosi częściową, miesięczną odpłatność za pobyt. Kwota odpłatności może ulegać zmianom, ale ważny jest fakt, iż nie może być ona wyższa niż 70% dochodu mieszkańca, natomiast pozostałe 30% kwoty swojego dochodu mieszkaniec może zagospodarować w dowolny sposób.  W przypadku kiedy osoba dorosła nie posiada własnego dochodu, opłatę za pobyt ponoszą osoby zobowiązane do opieki tudzież rodzina (jednak opłata ta nie może przekraczać 70% dochodu na osobę w rodzinie). Mieszkaniec może też nie ponosić żadnych kosztów pobytu, jeśli nie spełnia minimalnego kryterium dochodowego.

Szczegółowe regulacje dotyczące odpłatności za pobyt w DPS zawarte zostały w postanowieniach ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którymi pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej danego typu, a jeżeli takiego typu nie ma na terenie województwa, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie chorych, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalony został na poziomie 4 953,65 zł.