Dotacja

Z ogromną przyjemnością informujemy, że jako Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” w Niepołomicach na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” otrzymaliśmy z budżetu Gminy Niepołomice dotację w kwocie 50.000,00 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód netto nieprzekraczający:
1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1.320,00 zł dla osoby w rodzinie
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności w ramach Podprogramu POPŻ 2021 plus.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus