Zasady ustalania odpłatności i ubiegania o miejsce w DDP

Jakie są zasady ustalania odpłatności w naszym domu?

Pobyt w Dziennym Domu Pobytu (DDP) odbywa się w dniach powszednich, od poniedziałku do piątku, w godzinach od  08.00 do 16.00 . W ramach działalności DDP przewiduje się również prowadzenie dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w dniach wolnych od pracy lub w innych godzinach, niż uwzględnione w tygodniowym harmonogramie zajęć.

Na podstawie regulacji ustawowych, osoby samotnie gospodarujące, bądź osoby w rodzinie są zwolnione z odpłatności za usługi, jeżeli ich dochód (a w przypadku gdy chodzi o osoby gospodarujące w rodzinie – dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie) nie przekracza 100% kryterium dochodowego z pomocy społecznej.
Aktualne kryteria to 634,00 zł dla osób samotnie gospodarujących oraz 514,00 zł dla osób gospodarujących wspólnie z rodziną.
W przypadku, gdy dochody w wyżej wskazanych przypadkach, przekraczają 100% kryterium, uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez Dzienny Dom Pobytu jest odpłatne. Stanowi ono wtedy 5% dochodu miesięcznego osoby ubiegającej się o miejsce w ośrodku, przy czym miesięczny koszt korzystania z usług DDP maksymalnie może wynosić 100zł nie więcej.

Uchwała przewiduje także wyjątki od powyższej zasady, bowiem w szczególnie uzasadnionych przypadkach, można odstąpić od żądania zwrotu wydatków od osób, które nie spełniają kryteriów dochodowych z pomocy społecznej. Przyznanie ulgi w sprawie odpłatności może zostać podyktowane koniecznością ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby (w tym wydatki związane z kosztami leczenia), zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania diety, korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych lub opiekuńczych. Zwolnienie będzie zasadne także z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, bądź strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.

Zasady ubiegania się o miejsce w Dziennym Domu Pobytu dla osób starszych

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

Osoby dorosłe, które są zainteresowane korzystaniem ze świadczeń realizowanych przez Dom Dziennego Pobytu (DDP), mogą ubiegać się o ich przyznanie, składając wniosek do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z miejscem zamieszkania) lub w siedzibie Domu Dziennego Pobytu w Staniątkach.
Staramy się udzielić wsparcia osobom potrzebującym, którym jednocześnie będziemy w stanie zapewnić opiekę adekwatną do stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

par2

Uchwała Nr XIII/144/15
Rady Miejskiej w Niepołomicach

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – domach dziennego domu pobytu, funkcjonujących na terenie gminy Niepołomice.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 49 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515); art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późń. zm.) – Rada Miejska w Niepołomicach uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – domach dziennego pobytu, funkcjonujących na terenie gminy Niepołomice.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) „Gminie” – należy przez to rozumieć gminę Niepołomice;
2) „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”;
3) „Domie Dziennego Pobytu” – należy przez to rozumieć ośrodek wsparcia o zasięgu gminnym, świadczący usługi w zakresie opiekuńczym i wyżywienia, o którym mowa w art. 51 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej;

§ 3. 1. Osoba samotnie gospodarująca, bądź osoba w rodzinie, korzystająca z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych bądź posiłku, które to świadczenia realizowane są w domu dziennego pobytu, nie ponosi opłat, jeżeli jej dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego o którym mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydatki gminy na pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku, świadczone w domu dziennego pobytu, przyznaną na zasadach określonych w tej ustawie – podlegają zwrotowi w części, o której mowa
w ust. 3 i 4, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej bądź osoby w rodzinie przekracza 100% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Wysokość odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu, dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego,
o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ptk 1 i 2 ustawy.

4. Wysokość odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu dla osoby gospodarującej w rodzinie, której dochód (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) przekracza 100% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy (kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie) ustala się na poziomie 5% dochodu
na osobę w rodzinie, nie więcej jednak niż 100,00 zł.

5. Osoba korzystająca z usług domu dziennego pobytu jest zobowiązana do wnoszenia opłaty, w terminie do 10 -tego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy gminy.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustalając na rzecz osób, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, prawo do usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych bądź posiłku, które to świadczenia realizowane są w domu dziennego pobytu, można odstąpić od ustalenia odpłatności, w szczególności z powodu:

1) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby, wymagającej ponoszenia wysokich kosztów leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczych,
2) długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.

2. Osoba korzystająca z usług domu dziennego pobytu nie ponosi odpowiedzialności za dni usprawiedliwionej nieobecności, m.in. w sytuacji: pobytu w szpitalu, planowanego wyjazdu, choroby, innego zdarzenia losowego.

3. W przypadku o którym mowa w § 4 ust. 2, odpłatność za miesiąc, w którym wystąpiły przerwy w pobycie, zostaje pomniejszona o kwotę odpłatności za dni usprawiedliwionej nieobecności.

4. W przypadku, gdy pobyt osoby w placówce nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 3, przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń