INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy, że zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – POPŻ Podprogram 2016. Nowe wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017 r.

Najważniejszą zmianą jest podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Dodano również nowe produkty, które mają być wydawane w ramach Programu: ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

Tekst jednolity Wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS: (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/)