Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach realizuje grant pn. Zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców/ personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach  w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 4 120 z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.