Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach zaprasza opiekunów faktycznych, sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, do udziału w projekcie pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych/ faktycznych osób niesamodzielnych.

Projekt ma poprawić jakość i efektywność opieki pełnionej przez opiekunów faktycznych nad osobami zależnymi, poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi, doradczymi i szkoleniowymi. Mają one na celu doskonalenie umiejętności opiekunów, co przełoży się na podniesienie jakości życia ich oraz ich podopiecznych.

Uczestnicy projektu zostaną objęci pomocą merytoryczną pielęgniarek, lekarzy, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów i psychologów. Spotkania z nimi będą indywidualne, dostosowane do konkretnej sytuacji życiowej.
Centrum wsparcia ułatwi również opiekunom dostęp do informacji, które będą mogli wykorzystać przy swoich codziennych zajęciach. Chodzi głównie o zagadnienia związane z organizacją opieki domowej, chorobami, działalnością przychodni, ośrodków dziennej opieki. Będzie można dowiedzieć się również więcej na temat świadczeń i dofinansowań.

Beneficjenci projektu będą mieć również zapewniony bezpłatny dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego (balkoników, wózków inwalidzkich oraz łóżek z materacami przeciwodleżynowymi), jak również transport sprzętu do miejsca zamieszkania i naukę obsługi. Projekt umożliwi też korzystanie z usług opieki długoterminowej do 14 dni oraz opieki chwilowej do 10 godzin dziennie.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 1 września 2018 roku. Wsparcie w roku 2018 zostanie objętych 40 osób – po 10 w każdym miesiącu. W latach 2019 i 2020 pomocą zostanie objętych łącznie 288 osób, po 12 miesięcznie, a w roku 2021 łącznie 22 osoby.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie spełnienie kryteriów rekrutacyjnych oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod nr. tel. 692 043 473, bądź osobiście w biurze Centrum wsparcia, które mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, pok. nr 14.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 28 lutego 2021 roku, w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Projekt finansowany w całości przez Gminę Niepołomice ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.