Centrum Wsparcia – Informacje

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH/FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH

W GMINIE NIEPOŁOMICE

W okresie od 01.08.2018 do 28.02.2021 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” realizuje  projekt pn. „Program wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” poprzez utworzenie Centrum Wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych. Projekt finansowany jest przez Gminę Niepołomice  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności opieki pełnionej przez opiekunów faktycznych nad osobami zależnymi, poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi, doradczymi i szkoleniowymi, mającymi na celu doskonalenie ich umiejętności warunkujących efektywną opiekę a tym samym  podnoszącym jakość życia opiekunów i podopiecznych.

W ramach realizacji zadania obejmiemy wsparciem w ramach projektu łącznie 350 opiekunów nieformalnych/ faktycznych osób niesamodzielnych, a także 350 osób niesamodzielnych. Łącznie 700 uczestników projektu.

Zakres wsparcia uczestnika projektu obejmuje:

1. Wsparcie edukacyjno-doradcze świadczone w formie mobilnej. Charakter usługi mobilnej oznacza, że realizowana jest  ona w miejscu świadczenia opieki nad osobą zależną (np. w domu osoby niesamodzielnej/opiekuna). Polega ona na zapewnieniu opiekunowi wsparcia merytorycznego ułatwiającego realizację opieki w środowisku domowym, a także kontrolowanie sytuacji na miejscu, służenia radą, instruktażem, informacją. Usługa obejmuje 5 wizyt i realizowana jest przez zespół składający się z: lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta i pracownika socjalnego.

Sposób realizacji usługi:

  • z opiekunem uzgadniane są indywidualnie terminy wizyt zespołu w miejscu świadczenia opieki nad osobą zależną. Pierwsza wizyta ma charakter diagnozy potrzeb.
  • czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego.

2. Grupy wsparcia opiekunów polegające na wzajemnej wymianie doświadczeń, udzielaniu rad, przekazywaniu informacji. Cykliczne spotkania grupowe dla opiekunów osób niesamodzielnych prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa. Udział w tych spotkaniach pozwoli między innymi na:

  • lepsze radzenie sobie z emocjami, które towarzyszą opiece nad osobą niesamodzielną,
  • przyjrzenie się własnym potrzebom,
  • odreagowanie stresu związanego z opieką,
  • poznanie przyczyn zachowań bliskiej osoby niesamodzielnej,
  • wymianę doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji i roli życiowej.

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu. Czas trwania spotkania grupowego to 2,5 godziny. Grupa liczyć będzie około 10 osób. W trakcie spotkań zapewniamy serwis kawowy.

3. Usługi opieki długoterminowej do 14 dni świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej świadczone przez wyspecjalizowaną agencję opiekuńczą. Kwalifikacja osób niesamodzielnych do objęcia tą formą wsparcia będzie się odbywać z udziałem specjalistów przez zespół kwalifikacyjny. Zakładamy, że z tej formy wsparcia skorzysta w skali całego projektu 15 opiekunów.

4. Usługi opieki chwilowej do 10h dziennie świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej świadczone przez wyspecjalizowaną agencję opiekuńczą.

5. Możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Asortyment wypożyczalni stanowią: łóżka z wysięgnikami, materace przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe, wózki inwalidzkie oraz balkoniki wysokie i niskie. Sprzęt w ramach usługi jest dowożony do domu osoby niesamodzielnej. Zapewniamy również doradztwo w zakresie jego wykorzystania w formie instruktażu. Na miejscy pracownik  objaśni instrukcję korzystania z urządzenia i doradzi w zakresie jego właściwego wykorzystania. Sprzęt wypożyczany jest na okres 3 miesięcy z możliwością jego przedłużenia.

6. Działania zwiększające dostęp do informacji dot. dostępnych form wsparcia, dofinansowań oraz świadczeń. W ramach wsparcia uruchomione zostanie forum wymiany doświadczeń a także przestrzeń do prowadzenia rozmów poświęconych opiece. Będzie można również umieszczać ogłoszenia np. o niepotrzebnym sprzęcie czy innych rzeczach możliwych do wykorzystania przez opiekunów.

Z projektu może skorzystać opiekun faktyczny wraz z osobą niesamodzielną zamieszkujący na terenie objętym Strategią ZIT, tj. Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krakowa, w skład którego wchodzą gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są telefonicznie pod numerem 692-043-473, elektronicznie na adres: centrumwsparcia@project.bloomdev.pl/pb; za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Centrum Wsparcia przy ul. Bocheńskiej 26, pok. nr 14.
Weryfikacja zasadności udziału w projekcie , jak i zasadnicza część wsparcia szkoleniowo-edukacyjnego, odbędą się w miejscu zamieszkania zgłaszającego. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia w wersji papierowej wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Wsparcie realizowane w ramach projektu świadczone jest BEZPŁATNIE.